znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
TROJHRANIČIE, združenie obcí
Seat
OcÚ Veľké Trakany , 07642 Veľké Trakany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35560371
Date of registration
01.04.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čierna nad Tisou
 • Boťany
 • Leles
 • Malé Trakany
 • Veľké Trakany
 • Dobrá
 • Čierna
 • Bačka
 • Biel
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Tibor DulíkFrom:01.04.2004To:
 • József KopaszFrom:01.04.2004To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä vykonávanie aktivít: v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch a napomáha vytváraniu podmienok na plnenie ďalších úloh obcí
Bodies of association
 • Správna rada
 • Predseda a podpredseda správnej rady
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |