znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
BURÓD, združenie obcí
Seat
Družstevná 303, 07652 Veľký Horeš, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35556439
Date of registration
27.11.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Malý Horeš
  • Veľký Horeš
  • Svätuše
  • Pribeník
  • Strážne
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Bc. Csaba FurikFrom:21.12.2015To:
  • PaeDr. Zoltán PálFrom:21.12.2015To:
Fields of activities
- vykonávanie aktivít: v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch a napomáha vytváraniu podmienok na plnenie ďalších úloh obcí
Bodies of association
  • Predseda a podpredseda správnej rady
  • Správna rada
  • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |