znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Slanského mikroregiónu
Seat
OcÚ Slanec 85, 04417 Slanec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35555831
Date of registration
04.11.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Blažice
 • Bohdanovce
 • Kalša
 • Nový Salaš
 • Rákoš
 • Slančík
 • Slanské Nové Mesto
 • Slanská Huta
 • Slanec
 • Nižný Čaj
 • Ruskov
 • Vyšný Čaj
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ladislav HardaFrom:04.11.2003To:
Fields of activities
1. ZOSMR je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí. Zastupuje ich vo vzťahu k orgánom štátnej správy všetkých stupňov, vláde, zákonodarným orgánom a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich práv a záujmov.
a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv
b) organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí
c) na požiadnie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečení a riešení regionálnych problémov
d) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem týkajúcich sa samosprávnych orgánov a predkladá inciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok
e) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov rozp. hospodárenia, spracovania koncepcií rozvoja sídel a regiónov atď.
f) napomáha pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbu a prevádzku spoločných zariadení
g) ZOSMR obhajuje záujmy a práva svojich členov - v prípade potreby aj na justičných orgánoch - a predkladá svoje stanoviská a návrhy riešenia problémov zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám
Bodies of association
 • Snem ZOSMR
 • Kontrolná komisia
 • Predsedníctvo ZOSMR
 • Predseda ZOSMR
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |