znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Pukavica
Seat
Bajerov 101, 08241 Bajerov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42027071
Date of registration
29.07.2005
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Bajerov
  • Žipov
  • Kvačany
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Štefan MurínFrom:11.08.2005To:
Fields of activities
a) vytvárať a zabezpečovať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu, ako aj agroturistiky,
b) spolupodieľať sa na rozvoji poľnohospodárstva a poľnohospodárskej prvovýroby, napomáhať spracovaniu poľnohospodárskych produktov v regióne,
c) spolupodieľať sa na zabezpečovaní finančných zdrojov a potrieb na realizáciu zhora uvedených projektov,
d) podpora rozvoja turistiky, miestnej ekonomiky a regionálneho rozvoja,
e) podpora a vytváranie podmienok pre rozvoj vzdelanosti,
f) podpora telovýchovných a kultúrnych podujatí miestneho významu,
g) zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu projektov.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |