znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
Seat
Kecerovce 92, 04447 Kecerovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35551411
Date of registration
11.03.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Boliarov
 • Bunetice
 • Kecerovce
 • Bačkovík
 • Vtáčkovce
 • Čižatice
 • Mudrovce
 • Kecerovský Lipovec
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Anna BombárováFrom:11.03.2003To:
Fields of activities
- presadzovať, vytvárať podmienky a realizovať územný plán dotknutých obcí
združenie zastupuje členov :
- v jednaniach s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy
- so zväzmi, zoskupeniami organizáciami dodávateľov a odberateľov
- investorskými, projektovými, inžinierskými a obchodnými organizáciami
- peňažnými ústavmi a poisťovňami
- s inými organizáciami doma a v zahraničí pri plnení účelu združenia
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |