znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Dobrá voda - združenie obcí
Seat
OcÚ Bunkovce , 07244 Bunkovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
31313337
Date of registration
09.03.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Blatná Polianka
 • Blatné Remety
 • Blatné Revištia
 • Kristy
 • Ostrov
 • Trnava pri Laborci
 • Svätuš
 • Veľké Revištia
 • Bunkovce
 • Úbrež
 • Nižná Rybnica
 • Porostov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • František MarcinFrom:09.03.2000To:
 • Ing. Michal MatejFrom:09.03.2000To:
 • Vladimír SliškoFrom:09.03.2000To:
 • Vladislav KotoraFrom:09.03.2000To:
 • Vojtech HabuštaFrom:03.08.2005To:
Fields of activities
- zabezpečiť spracovanie projektovej prípravy pre realizáciu výstavby spoločného prívodného radu ako celku, kde budú zohľadnené špecifické potreby jednotlivých členských obcí združenia a združenia finančných prostriedkov na spracovanie projektovej prípravy
- zabezpečiť dostatočné zdroje finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu stavby
- zabezpečiť kontrolu realizácie stavby po stránke vecnej a časovej
- po ukončení výstavby diela toto odovzdať a zabezpečovať jeho prevádzku a údržbu v zmysle platnej právnej úpravy
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |