znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Olšavský mikroregión združenie obcí
Seat
Ďurkov 274, 04419 Ďurkov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35548606
Date of registration
14.10.2002
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Nižná Kamenica
 • Vyšná Kamenica
 • Košický Klečenov
 • Rankovce
 • Svinica
 • Herľany
 • Bidovce
 • Čakanovce
 • Ďurďošík
 • Ďurkov
 • Olšovany
 • Trsťany
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ondrej ValikFrom:28.08.2007To:
Fields of activities
- presadzovať, vytvárať podmienky a realizovať územný plán dotknutých obcí
združenie zastupuje členov :
- v jednaniach s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy
- so zväzmi, zoskupeniami organizáciami dodávateľov a odberateľov
- investorskými, projektovými, inžinierskými a obchodnými organizáciami
- peňažnými ústavmi a poisťovňami
- s inými organizáciami doma a v zahraničí pri plnení účelu združenia
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |