znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Zádielska Tiesňava
Seat
Obecný dom Zádiel , 04402 Zádiel, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42111561
Date of registration
21.12.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Zádiel
  • Hrhov
  • Bôrka
  • Hačava
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ladislav KupaiFrom:21.12.2000To:08.07.2010
  • Gejza KarčákFrom:09.07.2010To:
Fields of activities
- rozvoj regiónu a ochrany prírody so zameraním na vytvorenie informačných centier hospodárstrva, cest. ruchu a obchodu tak na území SR ako aj v rámci cezhraničnej spolupráce s MR
- oboznamovanie orgánov a volených zástupcov samosprávy so zákonnými postupmi, ktoré sú zaužívané v štátoch EÚ, vytvorenie možnosti intenzívneho štúdia týchto procesov so zreteľom na potreby rozvoja informovanosti a odbornej spôsobilosti orgánov samosprávy
Bodies of association
  • Kontrolór
  • Predseda združenia
  • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |