znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí "Zemplín" Michalovský región
Seat
Nám. osloboditeľov 1015/30, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35537124
Date of registration
15.03.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bajany
 • Žbince
 • Bracovce
 • Budkovce
 • Čečehov
 • Dúbravka
 • Falkušovce
 • Hatalov
 • Hažín
 • Hnojné
 • Horovce
 • Iňačovce
 • Jastrabie pri Michalovciach
 • Jovsa
 • Kačanov
 • Kaluža
 • Klokočov
 • Krásnovce
 • Kusín
 • Lastomír
 • Laškovce
 • Lesné
 • Ložín
 • Lúčky
 • Malčice
 • Malé Raškovce
 • Markovce
 • Michalovce
 • Moravany
 • Nacina Ves
 • Oreské
 • Palín
 • Pavlovce nad Uhom
 • Petrikovce
 • Petrovce nad Laborcom
 • Poruba pod Vihorlatom
 • Pozdišovce
 • Pusté Čemerné
 • Rakovec nad Ondavou
 • Senné
 • Slavkovce
 • Sliepkovce
 • Staré
 • Strážne
 • Stretava
 • Stretavka
 • Suché
 • Šamudovce
 • Trhovište
 • Trnava pri Laborci
 • Tušice
 • Tušická Nová Ves
 • Vinné
 • Voľa
 • Vysoká nad Uhom
 • Zalužice
 • Zbudza
 • Zemplínska Široká
 • Zemplínske Kopčany
 • Veľké Raškovce
 • Ruská
 • Závadka
 • Bánovce nad Ondavou
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Jozef BobíkFrom:15.03.2001To:
 • Ing. Jozef KočanFrom:15.03.2001To:
Fields of activities
- koordinuje postup obcí a miest pri plnení zákonom im zverených kompetencií a práv
- spolupracuje so ZMOS, s orgánmi štátnej správy, poslancami NR SR, pri príprave zákonov, rozp. pravidiel a iných právnych úprav týkajúcich sa samosprávnych orgánov a zastupuje záujmy miest a obcí v poradných orgánoch
- koordinuje činnosť združených miest a obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov
- zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samosprávy v činnosti miest a obcí a foriem účasti občanov na správe obcí získané doma a v zahraničí
- organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre, mítingy, zájazdy, pracovné aktivity k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako aj riešenia rozvojových zámerov miest a obcí a zabezpečovania spoločenských úloh
Bodies of association
 • Predsedníctvo
 • Snem združenia
 • Revízna komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |