znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"EKOLÓG OLŠAVA" záujmové združenie obcí
Seat
Vyšný Čaj , 04416 Vyšný Čaj, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
31266851
Date of registration
09.03.1998
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bačkovík
 • Vyšná Kamenica
 • Blažice
 • Bohdanovce
 • Ďurďošík
 • Kalša
 • Kecerovský Lipovec
 • Kecerovce
 • Košický Klečenov
 • Mudrovce
 • Nový Salaš
 • Nižná Kamenica
 • Nižný Čaj
 • Rankovce
 • Opiná
 • Rákoš
 • Ruskov
 • Slanec
 • Slančík
 • Slanská Huta
 • Slanské Nové Mesto
 • Vtáčkovce
 • Vyšná Myšľa
 • Vyšný Čaj
 • Bidovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján SabadošFrom:09.03.1998To:29.07.2003
 • Ladislav HardaFrom:09.03.1998To:04.12.2011
 • Peter ZeleňákFrom:09.03.1998To:04.12.2011
 • Ladislav MihokFrom:09.03.1998To:04.12.2011
 • Igor StieberFrom:09.03.1998To:04.12.2011
 • Ing. Štefan MarkovičFrom:17.02.2003To:04.12.2011
 • Ing. Milan ZimermanFrom:17.02.2003To:
 • František MarcinFrom:05.12.2011To:
 • Ing. Štefan MarkovičFrom:05.12.2011To:
 • Ján BačoFrom:05.12.2011To:
 • František HlavatýFrom:05.12.2011To:
Fields of activities
- komplexné zabezpečenie prípravy, realizácie výstavby a prevádzka "Regionálnej skládky tuhého domového odpadu Vyšný Čaj", v kat. území obce Vyšný Čaj, so zameraním na ochranu záujmov svojich členov v oblasti životného prostredia aplikovanú na celkové hospodárenie s odpadmi a ich využitie
- zabezpečenie pitnej vody, likvidáciu tekutých odpadov (kanál, ČOV) pre členské obce združenia
- zabezpečenie činnosti o trvalo udržateľný rozvoj vidieka
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predstavenstvo
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |