znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie prihraničných obcí pre VKČOV
Seat
Hlavná 306, 07614 Lastovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35536225
Date of registration
09.03.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Lastovce
  • Michaľany
  • Luhyňa
  • Brezina
  • Kazimír
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, Dr. CSc.From:12.07.2011To:
Fields of activities
spoločne sa podieľať na zabezpečení peňažných prostriedkov na prípravu a realizáciu stavby "prívod a rozvod pitnej vody a kanalizácie pre obce Lastovce, Michaľany, Kazimír, Brezinu a Luhyňu", ktorá zahŕňa výstavbu prírodného zásobovacieho potrubia, rozvodných potrubí kanalizácie po jednotlivých obciach a rozšírenia ČOV v Michaľanoch, vzájomná pomoc pri všetkých úkonoch súvisiacich s prípravou a realizáciou stavby
Bodies of association
  • Predseda Správnej rady
  • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |