znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Pod Bučeňom - združenie obcí v likvidácii
Seat
Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37956167
Date of registration
29.07.2004
Date of cancellation
30.09.2016
Date of liquidation start
15.03.2016
Date of liquidation end
31.08.2016

Founders (Municipalities)
  • Boľkovce
  • Bulhary
  • Buzitka
  • Šávoľ
  • Holiša
  • Nitra nad Ipľom
  • Prša
  • Fiľakovské Kováče
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu mikroregiónu navonok.
Za týmto účelom vykonáva združenie predovšetkým tieto činnosti: 1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a rozvoju regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potreby mikroregiónu).
Bodies of association
Bodies of the association are not listed
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |