znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí SEZA
Seat
Letecká 232/1, 962 31 Sliač, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37950576
Date of registration
15.01.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bacúrov
 • Železná Breznica
 • Budča
 • Dubové
 • Hronsek
 • Kováčová
 • Lukavica
 • Ostrá Lúka
 • Sielnica
 • Sliač
 • Tŕnie
 • Turová
 • Veľká Lúka
 • Vlkanová
 • Badín
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Anna GavajdováFrom:06.11.2019To:
Fields of activities
1. Zosúladenie a spolupráca pri plnení povinností, ktoré obci vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
2. Organizovanie, agitácia a účinná realizácia zberu druhotných surovín.
3. Spolupráca na regionálnej úrovni v tvorbe a trvalom udržiavaní životného prostredia regiónu.
4. Plniť program odpadového hospodársva Slovenskej republiky, okresu a obce.
5. Účinným zberom druhotných surovín v objemoch odpadov eliminovať medziročný nárast cien služieb pri zbere a likvidácii komunálneho odpadu.
6. Organizovať a zabezpečovať zhromažďovanie, zber a zneškodňovanie všetkých druhov komunálneho odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Realizovať úhradu skutočne vynaložených nákladov spojených so zberom a úpravou druhotných surovín prostredníctvom Recyklačného fondu SR.
8. Zabezpečovať súčinnosť pri zbere problémových látok prostredníctvom oprávnených subjektov.
9. Rozvíjať súčinnosť pri sanácii divokých skládok odpadov.
10. Organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárií.
11. Organizovať obchodnú činnosť s vyseparovanou druhotnou surovinou na jej ďalšie zhodnotenie.
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda Správnej rady
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |