znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí
Seat
Lubeník 222, 04918 Lubeník, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37948547
Date of registration
14.10.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Chyžné
  • Magnezitovce
  • Revúcka Lehota
  • Lubeník
  • Mokrá Lúka
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ján GregušFrom:14.10.2003To:
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu Mikroregiónu navonok.
Zameriava sa najmä na: 1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností obcí smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, aktivity na vodnej nádrži Fliper - vodné športy, pohostinstvo a ubytovanie, reklama a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov, vytvárenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).
Bodies of association
  • Výročná členská schôdza
  • Revízor
  • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |