znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Palócska vrchovina - Palóc dombvidék - združenie obcí
Seat
Hostice 168, 98004 Hostice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37825810
Date of registration
09.08.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Drňa
 • Dubno
 • Gemerské Dechtáre
 • Hostice
 • Jestice
 • Rimavské Janovce
 • Šimonovce
 • Širkovce
 • Jesenské
 • Pavlovce
 • Petrovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Emil MadarászFrom:25.08.2003To:18.12.2012
 • Ing. Erika PetrikováFrom:19.12.2012To:31.03.2015
 • Mgr. Nándor KisfaludiFrom:01.04.2015To:
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu Mikroregiónu navonok.
Za týmto čelom vykonáva združenie predovšetkým tieto činnosti: 1. Špecifickým cieľom je rozvíjanie miestnych, regionálnych a spoločenských tradícií, vytváranie primeranej občianskej spolupatričnosti s vytváraním možností pre realizáciu najrôznejších aktivít.
2. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
3. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
4. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, aktivity na vodných nádržiach, športové podujatia, pohostinstvo a ubytovanie, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).
5. Oživenie kultúrnej činnosti a zachovanie miestneho folklóru (organizovanie miestnych regionálnych kultúrnych podujatí, podpora miestnych folklórnych a ľudových súborov, vytvorenie a prevádzkovanie ľudových skanzenov, práca s mládežou, upevňovanie záujmov menšín v SR atď.).
Bodies of association
 • Výročná členská schôdza
 • Členská schôdza
 • Kontrolór
 • Predstavenstvo združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |