znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión KOKAVSKO - združenie obcí v likvidácii
Seat
Námestie 1.mája 480/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37823264
Date of registration
26.03.2001
Date of cancellation
Date of liquidation start
30.06.2017

Founders (Municipalities)
 • České Brezovo
 • Ďubákovo
 • Zlatno
 • Šoltýska
 • Utekáč
 • Kokava nad Rimavicou
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu Mikroregiónu navonok.
Za týmto účelom vykonáva združenie predovšetkým tieto činnosti: 1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, prírodných zdrojov, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj v oblasti cestovného ruchu, letnej i zimnej turistiky, agroturistiky, ľudovej kultúry, sklárskej a drevárskej tradície, rozvoj regiónu súvisiaci s vodohospodárskou oblasťou, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj v rozsahu voľných živností a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).
Bodies of association
 • Rada
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Liquidators
 • Ján ChromekFrom:25.09.2017To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |