znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina, združenie obcí
Seat
Námestie Slobody 22, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
30232678
Date of registration
06.10.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Babiná
 • Bacúrov
 • Breziny
 • Budča
 • Bzovská Lehôtka
 • Dobrá Niva
 • Dubové
 • Hronská Breznica
 • Kováčová
 • Lieskovec
 • Lukavica
 • Michalková
 • Očová
 • Ostrá Lúka
 • Pliešovce
 • Podzámčok
 • Sása
 • Sielnica
 • Sliač
 • Tŕnie
 • Turová
 • Zvolen
 • Zvolenská Slatina
 • Železná Breznica
 • Lešť
 • Veľká Lúka
 • Detva
 • Detvianska Huta
 • Dúbravy
 • Horný Tisovník
 • Hriňová
 • Klokoč
 • Kriváň
 • Stará Huta
 • Stožok
 • Korytárky
 • Slatinské Lazy
 • Vígľašská Huta-Kalinka
 • Vígľaš
 • Látky
 • Podkriváň
 • Bzovík
 • Cerovo
 • Čabradský Vrbovok
 • Čekovce
 • Devičie
 • Dolné Mladonice
 • Dolný Badín
 • Domaníky
 • Drážovce
 • Drienovo
 • Dudince
 • Hontianske Moravce
 • Hontianske Nemce
 • Hontianske Tesáre
 • Horné Mladonice
 • Horný Badín
 • Jalšovík
 • Kozí Vrbovok
 • Kráľovce-Krnišov
 • Krupina
 • Lackov
 • Ladzany
 • Lišov
 • Litava
 • Medovarce
 • Rykynčice
 • Sebechleby
 • Selce
 • Senohrad
 • Sudince
 • Súdovce
 • Terany
 • Trpín
 • Uňatín
 • Zemiansky Vrbovok
 • Žibritov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Miroslav KuseinFrom:28.05.2007To:
Fields of activities
1. Združenie je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina. Zastupuje združené obce vo vzťahu k orgánom štátnej správy, vláde SR, zákonodarným orgánom a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich zákonných práv a záujmov.
2. Združenie plní tieto hlavné úlohy: a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zákonom zverených kompetencií a práv
b) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samosprávy obcí a foriem účasti občanov na správe obcí uplatňované doma i v zahraničí
c) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy zástupcov samosprávnych orgánov obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a zabezpečovania celospoločenských úloh
d) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu združených obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov
e) aktívne spolupracuje so ZMOS, ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí
f) predkladá ZMOS, ústredným orgánom štátnej správy, vláde SR a NR SR iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov obcí a ich vzťahov s územnými štátnymi orgánmi
g) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárenia, územno-plánovacích dokumentov, spracovania koncepcií rozvoja sídiel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov.
Bodies of association
 • Rada združenia
 • Snem združenia
 • Revízna komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |