znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí
Seat
Horný Hričov 191, 01342 Horný Hričov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
37907387
Date of registration
10.03.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Brezany
 • Bitarová
 • Dolný Hričov
 • Paština Závada
 • Hričovské Podhradie
 • Hôrky
 • Ovčiarsko
 • Horný Hričov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Roman LisickýFrom:21.01.2015To:
Fields of activities
Hlavným predmetom činnosti združenia je napomáhať vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku, a to najmä v oblastiach:
- oblasť sociálnych vecí,
- starostlivosť o životné prostredie / predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/,
- oblasť školstva,
- kultúra,
- miestny cestovný ruch.
Združenie obcí podriaďuje všetku činnosť záujmom združených obcí pri rešpektovaní ich postavenia. V súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
Bodies of association
 • Valná hromada
 • Predseda združenia - štatutárny orgán
 • Správna rada
 • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |