znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA"
Seat
Zábiedovo 76, 02801 Trstená, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
37905431
Date of registration
09.12.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Trstená
 • Zábiedovo
 • Brezovica
 • Zuberec
 • Habovka
 • Oravský Biely Potok
 • Suchá Hora
 • Nižná
 • Štefanov nad Oravou
 • Liesek
 • Čimhová
 • Vitanová
 • Hladovka
 • Podbiel
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ján BanovčanFrom:09.12.2003To:
Fields of activities
1. Združovať obce a mestá pri zjednocovaní ich postupu pri plnení im zverených práv a povinností.
2. Zovšeobecňovať skúsenosti z uplatňovania princípov samospráv miest a obcí a foriem účasti občanov na správe vecí verejných v tuzemsku i zahraničí.
3. Organizovať a uskutočňovať stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy zástupcov samosprávnych orgánov obcí a miest k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií, ako aj riešenia rozvojových zámerov obcí a miest pri zabezpečovaní celospoločenských úloh.
4. Vykonávať koordináciu a zastrešovať činnosti, zámery a snahy pri riešení a zabezpečovaní regionálneho rozvoja, životného prostredia, nakladania s odpadmi, kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a v ostatných oblastiach činnosti územnej samosprávy.
5. Spolupracovať so ZMOS, orgánmi štátnej správy, VÚC a inými organizáciami na príprave legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných všeobecne záväzných predpisov a nariadení dotýkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a miest a im zverených kompetencií.
6. Zastupovať členské obce a mestá v medzinárodných organizáciách na príslušnej úrovni, sprostredkúvať ich styk s organizáciami v zahraničí.
7. Vykonávať poradenskú činnosť v otázkach uplatňovania právnych noriem, rozpočtového hospodárstva, stavebného poriadku, vypracúvania koncepcií rozvoja a pod..
8. Zhromažďovať základné informácie o združených mestách a obciach, ich rozvojových zámeroch a iniciatívach a tieto využívať pre svoju činnosť a sprostredkúvať ZMOS, štátnym orgánom, VÚC a iným kompetentným organizáciám.
9. Zriaďovať činnosti na racionálne poskytovanie organizačných, ekonomických a materiálno-technických služieb a servisu pre svojich členov.
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Snem združenia
 • Rada združenia
 • Zasadnutie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |