znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
Seat
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
14224542
Date of registration
01.01.2002
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Belá
 • Predmier
 • Brezany
 • Bytča
 • Divina
 • Divinka
 • Dlhé Pole
 • Dolná Tižina
 • Dolný Hričov
 • Hlboké nad Váhom
 • Horný Hričov
 • Hôrky
 • Hričovské Podhradie
 • Hvozdnica
 • Jablonové
 • Kolárovice
 • Kotešová
 • Lietava
 • Lietavská Lúčka
 • Lietavská Svinná-Babkov
 • Lutiše
 • Lysica
 • Mojš
 • Nededza
 • Ovčiarsko
 • Paština Závada
 • Petrovice
 • Podhorie
 • Porúbka
 • Rosina
 • Stráňavy
 • Strečno
 • Súľov-Hradná
 • Svederník
 • Štiavnik
 • Teplička nad Váhom
 • Terchová
 • Turie
 • Varín
 • Veľké Rovné
 • Žilina
 • Maršová-Rašov
 • Bitarová
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján SlotaFrom:08.04.2000To:23.04.2007
 • Jana TothováFrom:08.04.2000To:23.04.2007
 • Ivan DvorskýFrom:23.04.2007To:31.10.2013
 • Ing. Igor ChomaFrom:31.10.2013To:10.07.2019
 • Mgr. Peter FiabáneFrom:10.07.2019To:
Fields of activities
h) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárstva, územno-plánovacích dokumentov, spracovania koncepcií rozvoja sídel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov,
ch) zhromažďuje základné informácie o združených obciach, ich rozvojových zámeroch a iniciatívach a tieto využíva vo svojej činnosti.
a) zjednocuje postup miest a obcí pri plnení zákonom im zverených kompetencií a práv,
b) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samospráv miest a obcí a foriem účasti občanov na správe miest a obcí uplatňovaných doma aj v zahraničí,
c) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre a prac. aktívy zástupcov samospráv orgánov miest a obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako i riešenia rozvoj. zámerov miest a obcí, zabezpečovania celospoločenských úloh a formovania spoločných stratégií smerujúcich k posilneniu ich postavenia,
d) zapája jednotlivých členov združenia do riešenia spoločných problémov v rámci regiónu,
e) na požiadanie obcí a miest vykonáva koordináciu združenia miest a obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov,
f) aktívne spolupracuje so SMOS a ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave zák. a legislat. noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov tykajúcich sa samospráv orgánov miest a obcí,
g) predkladá ústredným orgánom štátnej správy, vláde SR a NR SR iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok tykajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov miest a obcí a ich vzťahov s územnými štátnymi orgánmi,
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Rada združenia
 • Snem združenia
 • Sekcie pre jednotlivé oblasti činnosti
 • Tajomník
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |