znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí
Seat
Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35988932
Date of registration
27.05.1999
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Cinobaňa
 • Hradište
 • Uhorské
 • Málinec
 • Ozdín
 • Krná
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Igor ČepkoFrom:27.05.1999To:07.01.2019
 • Ing. Igor LackoFrom:08.01.2019To:
Fields of activities
1. Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné zastupovanie i propagáciu Mikroregiónu HORNOHRAD navonok.
2. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
3. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
4. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a rozvoju regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, aktivity na vodných nádržiach Uhorské, Málinec - vodné športy, pohostinstvo a ubytovanie, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu HORNOHRAD).
Bodies of association
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
 • Rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |