znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Teplý Vrch - združenie obcí
Seat
Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý Vrch, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37821598
Date of registration
23.10.1998
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Budikovany
 • Veľký Blh
 • Hostišovce
 • Hrušovo
 • Lipovec
 • Padarovce
 • Slizké
 • Španie Pole
 • Teplý Vrch
 • Babinec
 • Dražice
 • Horné Zahorany
 • Kraskovo
 • Kyjatice
 • Lukovištia
 • Potok
 • Drienčany
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Pavel NadokFrom:07.02.2005To:07.09.2009
 • Bc. Jaroslav BendaFrom:08.09.2009To:03.08.2015
 • Tibor CsúrFrom:04.08.2015To:27.01.2019
 • Janka JanšováFrom:28.01.2019To:
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých
oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky
obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň
združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu Mikroregiónu Teplý Vrch navonok. Za týmto účelom vykonáva združenie predovšetkým tieto činnosti:
1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov a ďalšie činnosti podľa potreby mikroregiónu.
4. Predkladať vecne príslušným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy.
5. Obhajovať spoločné záujmy a práva členských obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky.
Bodies of association
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Rada
 • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |