znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Seat
Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
31938434
Date of registration
24.02.1994
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Liptovská Lúžna
 • Liptovské Sliače
 • Krásno nad Kysucou
 • Horná Štubňa
 • Príbovce
 • Šútovo
 • Jazernica
 • Vrchteplá
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Štefan JokelFrom:24.02.1994To:23.06.1995
 • Anna BielikováFrom:23.06.1995To:25.05.2011
 • Ing. Milan VrábeľFrom:25.05.2011To:14.03.2019
 • Ing. Janka StupňanováFrom:14.03.2019To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti RVC je organizovanie vzdelávacích aktivít pre svojich členov a iné subjekty s cieľom:
- aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a iných oblastiach
- zvýšenia kvality riadenia a výkonu samosprávy
- zabezpečenia informačného toku pre predstaviteľov samosprávy
- zvýšenia kultúry styku s verejnosťou
- zabezpečenia spokojnosti obyvateľstva
- rozvoja podnikateľských aktivít, prosperity obce, mesta.
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií a študijných materiálov pre svojich členov a iné subjekty,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti miestnej samosprávy pre svojich členov a iné subjekty,
- organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre svojich členov a iné subjekty,
reklamná a propagačná činnosť pre svojich členov a iné subjekty.
2. RVC sa riadi vlastným plánom a rozpočtom.
Bodies of association
 • Konferencia členských miest a obcí
 • Tajomník
 • Rada RVC
 • Predseda rady RVC - štatutárny orgán
 • Kontrolná a revízna komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |