znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
Seat
Železničná 489/1, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35679361
Date of registration
25.11.1996
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Poltár
 • Zlatno
 • Cinobaňa
 • České Brezovo
 • Ďubákovo
 • Hradište
 • Kokava nad Rimavicou
 • Krná
 • Málinec
 • Mládzovo
 • Ozdín
 • Rovňany
 • Šoltýska
 • Uhorské
 • Utekáč
 • Veľká Ves
 • Hrnčiarska Ves
 • Hrnčiarske Zalužany
 • Sušany
 • Breznička
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Pavel OlšiakFrom:21.01.2019To:
Fields of activities
1. Zjednocuje postup obcí okresu Poltár a ďalších právnych subjektov pri výstavbe regionálnej skládky TKO.
2. Zabezpečuje predprípravu, prípravu a samotnú výstavbu skládky TKO Poltár.
3. Zastupuje združených členov v oblasti prípravy a výstavby skládky TKO Poltár navonok voči štátnym orgánom a všetkým iným právnickým a fyzickým osobám.
4. Koordinuje činnosť členov združenia v oblasti výstavby skládky TKO Poltár.
5. Rozšírenie činnosti zber a úprava odpadu.
6. Zabezpečuje zber separovaného odpadu a zhodnotenie nie nebezpečného odpadu a prevádzku skládky.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Rada združenia
 • Revízna komisia
 • Konateľ
 • Kancelária združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |