znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Seat
Zvolenská 1/1, 96202 Vígľaš, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35675926
Date of registration
16.09.1994
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Dúbravy
 • Vígľašská Huta-Kalinka
 • Hriňová
 • Klokoč
 • Stará Huta
 • Stožok
 • Detva
 • Detvianska Huta
 • Korytárky
 • Kriváň
 • Látky
 • Podkriváň
 • Slatinské Lazy
 • Vígľaš
 • Horný Tisovník
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Ľubomír StrakaFrom:14.03.2014To:
Fields of activities
1. Cieľom združenia je zastupovať záujmy miest a obcí, koordinovať ich vzájomnú súčinnosť v rámci rozvoja mikroregiónu, ako aj podnikateľské aktivity miestnych subjektov za účelom vytvorenia spoločného hospodárskeho priestoru pre zabezpečenie a realizáciu zámerov, ktoré sú spoločným záujmom miest a obcí mikroregiónu Podpoľanie a to najmä v oblastiach regionálneho rozvoja: technickej infraštruktúry, výroby, dopravy, životného prostredia, ochrany prírody a využitia prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, turistiky, zdravotníctva, školstva, kultúry a pod.
2. Združenie je splnomocnené obecnými a mestskými zastupiteľstvami jednať v ich mene pri zabezpečovaní rozvoja územia, získavaní investorov,finančných prostriedkov, plánov a projektov rozvoja územia a to s domácimi i zahraničnými partnermi.
3. Združenie zabezpečuje propagáciu mikroregiónu a jeho reprezentáciu navonok.
Bodies of association
 • Zasadnutie
 • Predsedníctvo
 • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |