znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
Seat
Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
31937306
Date of registration
16.11.1993
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Lučenec
 • Veľký Blh
 • Poltár
 • Málinec
 • Vieska
 • Lesenice
 • Jelšava
 • Slavošovce
 • Brzotín
 • Moldava nad Bodvou
 • Čečejovce
 • Štítnik
 • Rimavské Zalužany
 • Mučín
 • Rimavská Sobota
 • Dobroč
Persons entitled to act on behalf of the association
 • JUDr. Jozef ŠimkoFrom:13.07.2011To:
Fields of activities
Organizovanie vzdelávacích aktivít pre svojich členov a iné subjekty s cieľom:
- aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a v iných oblastiach
- zvýšenia kvality riadenia a výkonu samosprávy
- zabezpečenia informačného toku pre predstaviteľov samosprávy
- zvýšenia kultúry styku s verejnosťou
- zabezpečenia spokojnosti obyvateľstva
- rozvoja podnikateľských aktivít, prosperity obce, mesta.
Bodies of association
 • Rada RVC
 • Konferencia členských miest a obcí
 • Kontrolná a revízna komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |