znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi
Seat
Hlavná 82, 94111 Palárikovo, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37970780
Date of registration
12.07.2005
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Palárikovo
 • Vlkas
 • Rastislavice
 • Komoča
 • Veľký Kýr
 • Černík
 • Komjatice
 • Mojzesovo
 • Ivanka pri Nitre
 • Selice
 • Podhájska
 • Trávnica
 • Radava
 • Bardoňovo
 • Dedinka
 • Pozba
 • Maňa
 • Dolný Ohaj
 • Hul
 • Jasová
 • Kmeťovo
 • Trnovec nad Váhom
 • Jatov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Jozef DerňárFrom:12.07.2005To:
Fields of activities
Činnosť združenia je zameraná na šetrné nakladanie s odpadmi v zmysle zásad trvale udržateľnej hierarchie:
1. minimalizácia množstva a škodlivosti komunálnych odpadov ukladaných na skládku,
2. ich opätovné využívanie,
3. zhodnocovanie a využívanie biologicky rozložiteľného odpadu,
4. zabezpečovanie účinného a efektívneho separovaného zberu komunálneho odpadu,
5. trvalé zabezpečovanie aktivít súvisiacich s formovaním environmentálneho povedomia obyvateľstva
Bodies of association
 • Kontrolór
 • Valné zhromaždenie
 • Rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |