znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
Seat
Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35567716
Date of registration
02.11.1995
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Malá Ida
 • Vyšný Medzev
 • Hodkovce
 • Hýľov
 • Jasov
 • Medzev
 • Nižný Klátov
 • Nováčany
 • Poproč
 • Rudník
 • Šemša
 • Štós
 • Zlatá Idka
 • Baška
 • Vyšný Klátov
 • Bukovec
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Vladimír NižníkFrom:02.11.1995To:10.06.2005
 • Ing. Iveta Komorová HiľovskáFrom:10.06.2005To:07.11.2011
 • JUDr. Valéria FlachbartováFrom:08.11.2011To:23.09.2015
 • Ing. Gabriel NagyFrom:24.09.2015To:
Fields of activities
a) zjednocovať postup pri plnení im zverených kompetencií a práv
b) organizovať a uskutočňovať stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí
c) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečení a riešení regionálnych problémov
d) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem, týkajúcich sa samosprávnych orgánov a obcí a predkladá iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok
e) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozp. hospodárenie, spracovanie kompetencií rozvoja sídel a regiónov, atd.
f) napomáha pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbou a prevádzkou spoločných zariadení
g) RZMOR obhajuje záujmy a práva svojich členov - v prípade potreby aj na justičných orgánoch - a predkladá svoje stanoviská a návrhy riešenia problémov zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám
h) v oblasti kultúry zabezpečuje koncepčnú, metodickú, koordinačnú,
analytickú, poradenskú a inú odbornú činnosť miestnej a regionálnej kultúry v regióne, ochranu, zachovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva
i) posilňuje vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám
j) zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj územia, cestovného ruchu, zabezpečuje spoluprácu všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru vybudovať cyklotrasu v regióne
k) podporuje rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu
m) poskytuje svojim členom poradenskú a informačnú službu pre oblasť
sociálnych vecí
l) iniciuje a podporuje aktivity pri starostlivosti o životné prostredie, zabezpečuje koordináciu postupov pre odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd
m) poskytuje svojim členom poradenskú a informačnú službu v oblasti
sociálnych vecí
n) iniciuje a podporuje aktivity podporujúce rozvoj sociálnych služieb pre obyvateľov
2.
a) príprava a tam, kde je to vhodné aj realizácia takých projektov, ktoré môžu byť financované zo štrukturálnych a iných fondov a iniciatív EU
b) realizácia marketingových a propagačných aktivít podporujúcich činnosť združenia v oblasti rozvoja cestovného ruchu a turistiky
c) zabezpečenie a organizovanie kurzov, seminárov a školení zameraných na nové poznatky pre rozvoj cestovného ruchu externými firmami
d) zabezpečenie a organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
e) príprava a realizácia projektov pre zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na :
1. rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s denným alebo týždenným pobytom
2. rozvoj nedostatkových alebo chýbajúcich služieb hlavne v oblasti odkázanosti na prepravnú službu
Bodies of association
 • Snem RZMOR
 • Predsedníctvo
 • Kontrolná komisia
 • Predseda
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |