znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí TOPOĽ
Seat
Topoľovka , 06745 Topoľovka, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
45807558
Date of registration
17.12.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Hudcovce
  • Karná
  • Závadka
  • Myslina
  • Topoľovka
  • Lieskovec
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Štefan LadičkovskýFrom:17.12.2004To:
Fields of activities
Zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti: starostlivosti o životné prostredie zameranom na zhromaždovanie, odvoz, skladovanie a spracovanie tuhého komunálneho odpadu ( alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods.4 zákona), komplexného rozvoja regiónu so zameraním na oblasť výroby, kultúry, športu, cestovného ruchu, ľudových tradícií, prepojenia fyzických a právnických osôb zainteresovaných v konkrétnych aktivitách Združenia a presadzovanie spoločných záujmov,
Humánna pomoc ľudom s mentálnym a telesným postihnutím.
Nadväzovanie kontaktov so zahraničím s cieľom zapojenia sa do medzinárodných aktivít.
Bodies of association
  • Predseda združenia
  • Valné zhromaždenie združenia
  • Kontrolná komisia združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |