znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Rudnaya
Seat
Obecný úrad Považany 187, 91626 Považany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
37916149
Date of registration
04.12.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Považany
  • Horná Streda
  • Potvorice
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ján MiklovičFrom:04.12.2003To:19.11.2015
  • Mgr. Eva NinisováFrom:20.11.2015To:
Fields of activities
Zabezpečenie verejnoprospešných služieb občanom, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavaním čistoty v obaciach, správy a údržby verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie pitnou vodnou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Oblasť školstva, kultúry, miestneho cestovného ruchu, miestnej verejnej dopravy, vytváranie a chránenie zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života ako i práce obyvateľov združených obcí
Bodies of association
  • Predseda združenia
  • Valné zhromaždenie združenia
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |