znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí Dubová
Seat
Podolie 566, 91622 Podolie, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
37915541
Date of registration
29.10.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Čachtice
  • Podolie
  • Očkov
  • Častkovce
  • Pobedim
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Erika OndrejkováFrom:12.03.2019To:
Fields of activities
a, koordinácia činností obcí pri riešení regionálnych problémov, najmä spracovanie koncepcie rozvoja regiónu, s dôrazom na životné prostredie, menovite zdrojov pitnej vody, budovanie infraštruktúry obcí, vytváranie podnikateľského prostredia v regióne s dôrazom na agroturistiku, zachovanie a obnovu ekologických parametrov regiónu, podpora tradícií regiónu s dôrazom na ochranu pamiatok kultúrneho dedičstva, poľnohospodárstva, remesiel a regionálnej dopravy
b, koordinácia činností pri vytváraní projektov rozvoja regiónu a reprezentácia vo vzťahu k štrukturálnym fondom EÚ
c, zapájanie regiónu do združení a vyšších samosprávnych zoskupení, najmä v rámci Euroregiónu Bíle - Biele Karpaty s dôrazom na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a propagácie regiónu
Bodies of association
  • Výkonný manažér
  • Valné zhromaždenie
  • Správna rada
  • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |