znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí Vtáčnik
Seat
Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
37915614
Date of registration
29.09.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Handlová
 • Nováky
 • Lehota pod Vtáčnikom
 • Cigeľ
 • Kocurany
 • Koš
 • Podhradie
 • Opatovce nad Nitrou
 • Sebedražie
Persons entitled to act on behalf of the association
 • RSDr. Ján CipovFrom:29.09.2003To:
Fields of activities
Pomoc pri revitalizácii poddolovaného územia regiónu Horná Nitra po baníckej činnosti a strategický rozvoj regiónu, a to vykonávaním nasledovných činností:
- reštrukturalizácia a strategický rozvoj banského regiónu
- aktívna spolupráca pri spracovaní prehľadov a analýz súčasných priemyselných a sociálnych štruktúr v regióne
- hodnotenie efektivity priemyselných štruktúr
- stanovenie možností strategického rozvoja v súvislosti so zmenenými ekonomickými štruktúrami
- zlepšenie situácie v životnom prostredí
- preberanie skúseností a znalostí od zahraničných partnerov
- spracovanie konkrétnych projektových zámerov pre štrukturálne fondy EÚ
Bodies of association
 • Správna rada
 • Zhromaždenie členov
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |