znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
„ Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í - r e g i ó n T u r i e c"
Seat
nám. Vajanského 1, 03601 Martin, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
30233691
Date of registration
30.11.1992
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Abramová
 • Belá-Dulice
 • Benice
 • Blatnica
 • Blažovce
 • Bodorová
 • Brieštie
 • Bystrička
 • Čremošné
 • Diaková
 • Dolný Kalník
 • Dražkovce
 • Dubové
 • Dvorec
 • Horný Kalník
 • Horná Štubňa
 • Ivančiná
 • Jasenovo
 • Jazernica
 • Kaľamenová
 • Karlová
 • Kláštor pod Znievom
 • Košťany nad Turcom
 • Krpeľany
 • Laskár
 • Ležiachov
 • Liešno
 • Lipovec
 • Malý Čepčín
 • Moškovec
 • Mošovce
 • Necpaly
 • Nolčovo
 • Ondrašová
 • Podhradie
 • Príbovce
 • Rakovo
 • Rakša
 • Ratkovo
 • Rudno
 • Sklabiňa
 • Sklabinský Podzámok
 • Sklené
 • Slovany
 • Socovce
 • Sučany
 • Šútovo
 • Trebostovo
 • Trnovo
 • Turčiansky Ďur
 • Turany
 • Turčianske Jaseno
 • Turčianske Kľačany
 • Turčiansky Peter
 • Turčianska Štiavnička
 • Turček
 • Valča
 • Veľký Čepčín
 • Vrícko
 • Záborie
 • Žabokreky
 • Martin
 • Vrútky
 • Turčianske Teplice
 • Slovenské Pravno
 • Folkušová
 • Háj
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Milan RybárFrom:23.09.1999To:
Fields of activities
1. Regionálne združenie je samostatná právnická osoba s vlastnými orgánmi a stanovami. Spolupracuje so všetkými združeniami, (záujmovými, regionálnymi, mikroregionálnymi, cezhraničnými, zahraničnými, stavovskými a pod.) ktoré majú záujem na upevňovaní miestnej demokracie a samosprávy.
2. Združenie je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí regiínu Turiec.
3. Regionálne združenie buď priamo, alebo prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS-u/ plní tieto úlohy:
a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zákonom zverených kompetencií a práv na základe požiadania
b) presadzuje všestranný rozvoj miest a obcí
c) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov, týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a astupuje záujmy miest a obcí v ich poradných orgánoch
d) predkladá zákonodárnym orgánom, vláde a iným ústredným orgánom štátnej správy iniciatívne na riešenie prípadných sporných otázok, týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov a ich vzťahov so samosprávnym krajom a územnými štátnymi orgánmi
e) zastupuje združené obce v medzinárodných organizáciách, poskytuje im informácie z ich činnosti a sprostredkúva styk miest a obcí s organizáciami v zahraničí
f) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu združených obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnychproblémov
g) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samosprávy obcí a foriem účasti občanov na správe obcí, získavané doma a v zahraničí
h) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy zástupcov samosprávnych orgánov obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompatencií, ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a zabezpečovania celospoločenských úloh
i) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárenia, územno-plánovacích dokumentov, sparacovania koncepcií rozvoja sídel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov
j) v rámci zakladateľskej funkcie zriaďuje činnosti na racionálne poskytovanie organizačných, informačných, právnych, ekonomických a materiálno - technických služieb, servis pre potreby združených obcí a miest
k) vydáva legislatívno-odborné publikácie a periodiká, informačné buletíny a materiály na pomoc samosprávnym orgánom obcí
l) koordinuje činnosti mikroregiónov a poskytuje im metodickú a organizačnú pomoc
m) za účelom naplanenia cieľov uvedených v odseku 1., môže združenie nakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich s majetkovou účasťou.
Bodies of association
 • Podpredsedovia združenia
 • Predseda združenia
 • Snem združenia
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |