znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE
Seat
SNP 212/4, 95801 Partizánske, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
42141753
Date of registration
11.07.2002
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bošany
 • Žabokreky nad Nitrou
 • Hradište
 • Chynorany
 • Ješkova Ves
 • Klátova Nová Ves
 • Kolačno
 • Krásno
 • Livina
 • Livinské Opatovce
 • Malé Kršteňany
 • Malé Uherce
 • Nadlice
 • Nedanovce
 • Ostratice
 • Partizánske
 • Pažiť
 • Skačany
 • Turčianky
 • Veľké Kršteňany
 • Veľké Uherce
 • Veľký Klíž
 • Brodzany
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ján PodmanickýFrom:11.07.2002To:
Fields of activities
- ochrana práv a oprávnených záujmov obcí
- aktívne ovplyvňovanie rozvoja samosprávnych funkcií
- zjednocovanie postupu obcí pri im zverenom výkone pôsobností
- a navrhovanie riešení kompetenčných problémov prostredníctvom ZMOS alebo samostatne
Bodies of association
 • Rada regionálneho združenia
 • Zhromaždenie regionálneho združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |