znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie Vlára - Váh, združenie obcí
Seat
J. Palu 2, 91441 Nemšová, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
36115932
Date of registration
30.12.1999
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bolešov
 • Borčice
 • Horné Srnie
 • Kameničany
 • Nemšová
 • Skalka nad Váhom
 • Sedmerovec
 • Slavnica
 • Dolná Súča
 • Horná Súča
 • Hrabovka
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján MindárFrom:30.12.1999To:31.01.2011
 • Jozef HúserkaFrom:31.01.2011To:
Fields of activities
1. Budovanie skupinovej kanalizácie a rekonštrukcia ČOV v združených obciach za účelom ochrany vodného zdroja a riek Vlára a Váh
2. Rekonštrukcia - budovanie vodovodných sietí
3. Nakladanie s tuhými odpadmi
4. Ochrana ovzdušia
5. Rozvoj turistických aktivít v regióne
6. Rozvoj ľudských zdrojov
7. Regionálna a miestna spolupráca na podporu rozvoja cestovného ruchu
8. Prevádzka vodovodnej siete
9. Prevádzka kanalizačnej siete
10. Prevádzka čistiarne odpadových vôd
11. Oprava vodovodov a kanalizácie
12. Úprava povrchov miestnych komunikácií a chodníkov
13. Prevádzka verejného osvetlenia, rekonštrukcia, rozšírenia a oprava VO
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Podpredseda združenia
 • Predseda združenia
 • Dvaja podpredsedovia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |