znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU PODHORIE
Seat
Slatina nad Bebravou 17, 95653 Slatina nad Bebravou, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
35607254
Date of registration
17.01.1996
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čierna Lehota
 • Krásna Ves
 • Slatina nad Bebravou
 • Slatinka nad Bebravou
 • Šípkov
 • Timoradza
 • Trebichava
 • Podlužany
 • Dubnička
 • Prusy
 • Dežerice
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Milan DošekFrom:26.02.2015To:
 • Ing. Pavel MiksaFrom:26.02.2015To:
 • Ladislav ChudobaFrom:26.02.2015To:
Fields of activities
- cieľavedomá spoločná orchrana zákonných práv a záujmov obcí mikroregiónu Podhorie a ich obyvateľov
- rozvoj efektívnej samosprávy obcí
- iniciovanie a podpora demokratických, politických a spoločenských procesov v mikroregióne, hospodársko-ekonomických aktivít
- vytváranie priaznivého prostredia pre súkromný sektor, pre uplatňovanie trhovej ekonomiky
- aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, výchovy občanov v tomto smere, sociálnej sféry, zameranej na rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov
- rozvoj humanitnej a sociálnej starostlivosti
- rekvalifikačné programy pre nezamestnaných, spoločenských, duchovných a kultúrnych aktivít pre ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, morálky a etiky obyvateľov mikroregiónu
- športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu, výchovno-vzdelávacích programov pre manažment obcí i obyvateľov všeobecne, vrátane investičných činností
Bodies of association
 • Výkonný výbor
 • Snem SOMP
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |