znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"KOMPLEX", záujmové združenie obcí
Seat
Námestie republiky 1176/10, 90606 Sereď, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
31870007
Date of registration
03.11.1992
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Sereď
 • Dolná Streda
 • Pusté Sady
 • Zemianske Sady
 • Vinohrady nad Váhom
 • Šoporňa
 • Šintava
 • Šalgočka
 • Pata
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Martin TomčányiFrom:27.04.2011To:
Fields of activities
Zabezpečenie prípravy realizácie výstavby a prevádzky skládky tuhých komunálnych odpadov a priemyselných odpadov Pusté Sady so zameraním komunálnych odpadov a priemyselných odpadov Pusté Sady so zameraním na zlepšenie kvality životného prostredia regiónu
budovanie ekologických stavieb t.j. inžinierskych sietí, komunikácií, čističiek odpadových vôd
zabezpečenie separovania, zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu vrátane zabezpečenia zberu a prepravy oddelene vytriedeného odpaduz domácností s obsahom škodlivín za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
likvidácia divokých skládok odpadu, výsadba verejnej zelene v katastrálnych a správnych územiach členov záujmového združenia KOMPLEX a rekultivácia skládky TKO Šintava
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predstavenstvo
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |