znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1
Seat
Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37969358
Date of registration
18.03.2005
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Alekšince
 • Golianovo
 • Babindol
 • Bádice
 • Branč
 • Cabaj-Čápor
 • Čab
 • Čakajovce
 • Čechynce
 • Čeľadice
 • Dolné Lefantovce
 • Hájske
 • Hosťová
 • Hruboňovo
 • Hrušovany
 • Jarok
 • Jelenec
 • Jelšovce
 • Kamanová
 • Kapince
 • Kolíňany
 • Koniarovce
 • Lehota
 • Ľudovítová
 • Lukáčovce
 • Lužianky
 • Malé Zálužie
 • Malý Cetín
 • Mojmírovce
 • Paňa
 • Podhorany
 • Pohranice
 • Poľný Kesov
 • Prašice
 • Preseľany
 • Rišňovce
 • Rumanová
 • Močenok
 • Nitrianske Hrnčiarovce
 • Nové Sady
 • Svätoplukovo
 • Štefanovičová
 • Štitáre
 • Šurianky
 • Veľká Dolina
 • Veľké Zálužie
 • Veľký Cetín
 • Veľký Lapáš
 • Vinodol
 • Výčapy-Opatovce
 • Zbehy
 • Žirany
 • Dolné Obdokovce
 • Báb
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ernest HupkaFrom:18.03.2005To:07.10.2008
 • Imrich KováčFrom:07.10.2008To:16.03.2015
 • Mgr. Ľuboš KolárikFrom:18.03.2015To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkového odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.
Toto sa bude realizovať:
a) dlhodobou realizáciou separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
b) zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
c) vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti
d) systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
e) osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Tajomník združenia
 • Podpredseda predstavenstva
 • Predseda predstavenstva
 • Predstavenstvo
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |