znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie"
Seat
Hrkovce 94, 93601 Hrkovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37965468
Date of registration
01.07.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Balog nad Ipľom
 • Vyškovce nad Ipľom
 • Bory
 • Demandice
 • Dolinka
 • Dolné Semerovce
 • Hokovce
 • Horné Semerovce
 • Hrkovce
 • Horné Turovce
 • Ipeľské Predmostie
 • Ipeľské Úľany
 • Kleňany
 • Kosihy nad Ipľom
 • Kubáňovo
 • Lontov
 • Pastovce
 • Plášťovce
 • Sazdice
 • Sečianky
 • Slatina
 • Tupá
 • Šahy
 • Veľká Čalomija
 • Veľká Ves nad Ipľom
 • Veľké Turovce
 • Vinica
 • Bielovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Agnesa GubišováFrom:16.12.2005To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, na zabezpečenie ktorých združenie vykonáva:
a) organizovanie, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
b) organizovanie vytrieďovania a zvozu nebezpečného odpadu a zabezpečenie jeho nezávadného zneškodnenia,
c) príprava, organizovanie a realizácia separovaného zberu v zúčastnených obciach,
d) výstavba a prevádzkovanie triediarne a kompostárne,
e) organizovanie vzájomnej pomoci pri sanácii neriadených skládok v katastrálnom území obcí a výstavba nových kapacít riadených skládok
f) organizovanie vzájomnej pomoci pri realizácii odstraňovania následkov ekologických havárií a pri tvorbe životného prostredia,
g) realizácia systému motivácie obyvateľstva za účelom minimalizácie ich nákladov spojených s likvidáciou komunálneho odpadu.
Bodies of association
 • Riaditeľ
 • Zbor poradcov
 • Správna rada
 • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |