znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí - Južný región"
Seat
Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37963040
Date of registration
10.12.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Štúrovo
 • Búč
 • Čata
 • Svodín
 • Leľa
 • Kamenín
 • Kravany nad Dunajom
 • Šarkan
 • Sikenička
 • Salka
 • Obid
 • Zalaba
 • Malé Ludince
 • Keť
 • Nová Vieska
 • Gbelce
 • Malá nad Hronom
 • Bíňa
 • Nána
 • Kamenica nad Hronom
 • Chľaba
 • Bajtava
 • Malé Kosihy
 • Kamenný Most
 • Pavlová
 • Rúbaň
 • Dubník
 • Ľubá
 • Bruty
 • Belá
 • Mužla
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Ján OravecFrom:10.12.2003To:07.09.2005
 • Ing. Karol DrapákFrom:07.09.2005To:25.05.2007
 • Mgr. Ján OravecFrom:25.05.2007To:22.04.2015
 • Ing. Eugen SzabóFrom:22.04.2015To:
Fields of activities
Predmetom činnosti a ciele združenia sú najmä:
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia práv obcí
- riešenie regionálnych problémov
- koordinácia postupu obcí pri plneníe im zverených kompetencií a práv
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej atď.
- ochrana prírody a životného prostredia
- rozvoj cestovného ruchu, agro a vidieckej turistiky, revitalizácia dedín
- cezhraničná spolupráca a členstvo v euroregiónoch za účelom celkového zvýšenia úrovne života v regióne
- napomáhať procesu európskej integrácie a pomoc pri využívaní podporných fondov
- spolupráca v oblasti dopravy
- spolupráca v oblasti zdravotníctva
Bodies of association
 • predseda združenia - štatutárny orgán
 • Tajomník združenia
 • Zhromaždenie združenia
 • Kontrolná komisia
 • Výkonný výbor
 • Podpredseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |