znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Hrušovsko-Beňadický mikroregión - združenie obcí
Seat
Obecný úrad , 95196 Jedľové Kostoľany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37961578
Date of registration
27.11.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čaradice
 • Hostie
 • Jedľové Kostoľany
 • Machulince
 • Žitavany
 • Skýcov
 • Tekovské Nemce
 • Topoľčianky
 • Žikava
 • Obyce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Jozef ĎuriačFrom:27.11.2003To:22.02.2011
 • Peter ŠtepianskýFrom:22.02.2011To:
Fields of activities
Základným predmetom činnosti združenia je:
a) spoločný postup obcí pri riešení programov územného, ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja mikroregiónu, v súlade s plánom regionálneho rozvoja VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja
b) ochrana životného prostredia, hlavne v oblasti nakladania s odpadmi, znečisťovania ovzdušia a vodných tokov
c) koordinácia samosprávnych funkcií a územného plánovania na úrovni mikroregiónu
d) spoločné riešenie sociálnej a zdravotníckej starostlivosti
e) podpora vidieckej turistiky, propagácia regiónu, oživenie kultúry a miestnych tradícií, podpora činnosti spoločenských organizácií
f) starostlivosť o kultúrne pamiatky mkroregióu
g) skvalitňovanie a budovanie technickej infraštruktúry, podpora a rozvoj ďalších druhov infraštruktúry, obnova občianskej vybavenosti, služieb, starostlivosť o verejné priestranstvá, zeleň a drobnú architektúru
h) obnova a výstavba cestných sietí a systému verejnej dopravy s cieľom zabezpečenia dopravnej obslužnosti mikroregiónu
i) využitie netradičných zdrojov energie, hlavne biomasy
j) rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, udržanie, obnova a rozvoj využívania prirodzeného potencionálu vidieckej krajiny
k) podpora rozvoja malého a stredného podnikania v mikroregióne
Bodies of association
 • Správna rada
 • Predseda
 • Výkonní manažéri
 • Revízna komisia
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |