znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Dvory a okolie - združenie obcí
Seat
Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37853813
Date of registration
06.03.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Dvory nad Žitavou
 • Rúbaň
 • Svätý Peter
 • Pribeta
 • Dubník
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Florián JávorkaFrom:06.03.2003To:07.03.2011
 • Ing. Branislav Becík, PhD.From:07.05.2015To:
Fields of activities
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia a práv obcí,
- riešenie regionálnych problémov,
- rozvoj efektívnej samosprávy obcí,
- vytváranie podmienok na spoločné podnikanie, na výstavbu, zveľaďovanie a prevádzku spoločných zariadení,
- racionálne využitie prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy,
- budovanie, resp. rekonštrukcia základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie, a pod.),
- revitalizácia odvodňovacieho systému,
- iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných, športovo-turistických, a pod.,
- zabezpečenie dôslednej ochrany prírody a životného prostredia,
- rozvoj cestovného ruchu, agro- a vidieckej turistiky, obnova dedín,
- ochrana a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy,
- príprava na procesy európskej integrácie a účasti v nej,
- udržanie obyvateľstva v obciach neustálym zvyšovaním kultúry bývania a prostredia,
- vytváranie nových možností a tolerancie pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram,
- rozvíjanie miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií,
- organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, športových a iných podujatí,
- publikačná činnosť,
- spolupráca s ďalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji obcí,
- riešenie spoločných úloh a uspokojovanie spoločenských potrieb,
- koordinácia činnosti obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov.
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predsedníctvo
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |