znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre CR "Mikroregión KVETNIANKA"
Seat
Obecný úrad , 93664 Kuraľany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36109797
Date of registration
09.08.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Farná
  • Veľké Ludince
  • Nýrovce
  • Kuraľany
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Dušan MésárošFrom:09.08.2000To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti združenia je aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické, kultúrne a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého mikroregiónu, k čomu chce dospieť hlavne:
- racionálnym využitím prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy (udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka)
- budovaním resp. rekonštrukciou základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie) s dôrazom na vybudovanie spoločnej ČOV a odkanalizovania obcí
- dôsledným dodržiavaním ekologických a enviromentálnych princípov v ochrane a tvorbe životného prostredia dediny pri trvalo udržateľnom rozvoji CR
- zabezpečením dôslednej ochrany prírody v celom mikroregióne
- realizovaním regionálneho rozvoja, vrátane vypracúvania a realizácie akčných plánov rozvoja cestovného ruchu a jeho nedeliteľnej súčasti, agro a vidieckej turistiky cez vínne cesty a koridory CR (cesty dedičstva)
- napomáhaním realizácie projektu obnovy dediny
- obnovením sociálno - demografického základu dediny
- obnovením a rozvíjaním miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií
- upevňovaním lokálnych a regionálnych spoločenstiev
- ochranou a zveľadovaním prírodného a kultúrneho dedičstva
- koordináciou záumov, požiadaviek a očakávaní pri vypracúvaní a realizácii integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja cez akčno-produkčné skupiny
- realizáciou a zabezpečením súladu s legislatívou o voľnej súťaži a s pravidlami verejného obstarávania
2. Všetky orgány, ako i členovia združenia konajúci v jeho mene, sú povinní konať v súlade s apĺňaním týchto cieľov.
Bodies of association
  • Výkonný manažér
  • Zhromaždenie členov
  • Revízor
  • regionálna rada
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |