znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie"
Seat
Obecný úrad , 93585 Demandice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37968173
Date of registration
28.02.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bory
 • Sazdice
 • Demandice
 • Horné Semerovce
 • Hrkovce
 • Slatina
 • Kubáňovo
 • Lontov
 • Hokovce
 • Ipeľský Sokolec
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Július ŠtutikaFrom:28.02.2000To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti mikroregiónu ja aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické, kultúrne a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého mikroregiónu, k čomu chce dospieť hlavne:
- racionálnym využitím prírodných zdrojov a produkčného potencionálu pôdy (udržateľný rozvoj poľnohospodárstva)
- budovaním resp. rekonštrukciou základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie)
- dôsledným dodržiavaním ekologických a enviromentálnych princípov v ochrane a tvorbe životného prostredia dediny pri trvalo udržateľnom rozvoji CR
- zabezpečením dôslednej ochrany prírody v celom mikroregióne
- realizovaním regionálneho rozvoja, vrátane vypracúvania a realizácie akčných plánov rozvoja cestovného ruchu a jeho nedeliteľnej súčasti, agro a vidieckej turistiky
- napomáhaním realizácie projektu obnovy dediny a prípravy mikroregiónu na rýchle pripojenie sa k euroregiónu vínnych ciest
- obnovením sociálno - demografického základu dediny
- obnovením a rozvíjaním miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií
- upevňovaním lokálnych a regionálnych spoločenstiev
- ochranou a zveľaďovaním prírodného a kultúrneho dedičstva
- koordináciou záujmov, požiadaviek a očakávaní pri vypracúvaní a realizácii integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja
- realizáciou a zabezpečením súladu s legislatívou o voľnej súťaži s pravidlami verejného obstarávania
2. Všetky orgány, ako i členovia mikroregiónu konajúce v jeho mene, sú povinné konať v súlade s napĺňaním týchto cieľovm.
Bodies of association
 • Výkonný manažér
 • Zhromaždenie členov
 • Regionálna rada
 • Revízna komisia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |