znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí ZOBOR
Seat
Mechenice 51, 95146 Podhorany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36107433
Date of registration
26.01.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Výčapy-Opatovce
 • Jelšovce
 • Koniarovce
 • Podhorany
 • Ľudovítová
 • Čakajovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Magdaléna BogyováFrom:27.10.2009To:
Fields of activities
1.Predmetom činonosti Združenia obcí ZOBOR je možnosť spoločného financovania projektov a realizácie stavieb na ochranu životného prostredia, zameranej na výstavbu ČOV, výstavbu kanalizácie, výstavbu vodovodu vrátane vodojemu, stavby na ochranu ovzdušia, odpadového hospodárstva a stavby na ochranu zdravého životného prostredia. Predmetom činnosti združenia bude spolupráca obcí i v oblastiach: kultúry, športu a turizmu a to tak za účelom propagácie jednotlivých obcí vo vnútri mikroregiónu, ako i navonok.
2. Združenie je splnomocnené konať v mene svojich členov, pri zabezpečovaní rozvoja územia, získavaní investorov, finančných prostriedkov, plánov a projektov rozvoja územia a to ako s domácimi, tak i zo zahraničnými partnermi.
3. Zdurženie zabezpečuje propagáciu regiónu a jeho prezentáciu navonok.
4. Združenie poriada súťaže a organizuje zhodnocovanie realizácií prispievajúcich k vytváraniu dobrého mena a vyššej kvality.
5. Združenie zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samospráv obcí a foriem účasti občanov na správe obcí.
Bodies of association
 • Hospodár zástupcov
 • predseda združenia
 • Podpredseda združenia
 • Zbor zástupcov členov združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |