znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión "Dolné Pohronie a južná časť Podunajska"
Seat
Dom kultúry , 94357 Kamenín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36106330
Date of registration
14.01.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Kamenný Most
 • Kamenín
 • Bíňa
 • Bruty
 • Belá
 • Malá nad Hronom
 • Ľubá
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ladislav MagátFrom:14.01.2000To:
Fields of activities
1. Cieľom činnosti mikroregiónu je aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické, kultúrne a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého mikroregiónu, k čomu chce dospieť hlavne:
a) racionálnym využitím prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy (udržateľný rozvoj poľnohospodárstva)
b) budovaním, resp. rekonštrukciou základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie)
c) dôsledným dodržiavaním ekologických a enviromentálnych princípov v ochrane a tvorbe životného prostredia dediny pri trvalo udržateľnom rozvoji CR
d) zabezpečením dôslednej ochrany prírody v celom mikroregióne
e) realizovaním regionálneho rozvoja, vrátane vypracúvania a realizácie akčných plánov rozvoja cestovného ruchu a jeho nedelitelnej súčasti, agro- a vidieckej turistiky
f) napomáhaním realizácie projektu obnovy dediny a prípravy mikroregiónu na rýchle pripojenie sa k euroregiónu vínnych ciest
g) obnovením sociálno-demografického základu dediny
h) obnovením a rozvíjaním miestnych kultúrnych a spoločenských aktivít
i) upevňovaním lokálnych a regionálnych spoločenstiev
j) ochranou a zveľadovaním prírodného a kultúrneho dedičstva
k) koordináciou záujmov, požiadaviek a očakávaní pri vypracúvaní a realizácii integrovaného plánu regionálneho rozvoja a sociálneho rozvoja
e) realizáciou a zabezpečením súladu s legislatívou o voľnej súťaži a s pravidlami verejného obstarávania
2. Všetky orgány, ako i členovia mikroregiónu konajúce v jeho mene, sú povinné konať v súlade s napĺňaním týchto cieľov.
Bodies of association
 • výkonný manager
 • zhromaždenie členov
 • regionálna rada
 • revízna komisia
 • predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |