znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie vidieckeho turizmu "HRON" - združenie obcí
Seat
Hlavná 19/12, 93531 Horná Seč, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36105856
Date of registration
13.12.1999
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Starý Tekov
  • Jur nad Hronom
  • Kalná nad Hronom
  • Horná Seč
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Edita MoravskáFrom:29.06.2011To:
Fields of activities
Hlavným cieľom združenia je podporiť rozvoj vidieckeho turizmu, rozvoj zamestnanosti a pracovného potenciálu, využitie surovín a prírodného potenciálu v pôsobnosti Združenia, najmä v oblasti:
vodáckych športov, cykloturistiky a agroturistiky a vidieckeho dedičstva.
Za účelom naplnenia cieľov určených v odseku 1 môže Združenie iniciovať zakladanie obchodných spoločností a iných právnických osôb.
Združenie je reprezentantom a hovorcom členských obcí vo vzťahu:
a) k iným záujmových združeniam
b) k orgánom štátnej správy
c) k právnickým osobám
1. Združenie vo vzťahu k svojim členom plní najmä koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú funkciu.
2. Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie najmä vytváraním podmienok pre výmenu názorov a skúseností predstaviteľov, členov Združenia, pre zbližovanie a zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných stratégií.
3. Iniciatívnu funkciu vytvára najmä tým, že využíva odborné vedomosti jednotlivých členov Združenia a zapája ich do riešenia a realizácie spoločných stratégií.
4. Metodicko-informačnú funkciu vykonáva organizovaním odborno-vzdelávacích akcií, vydávaním propagačných materiálov, neperiodickej tlače a organizovaním pracovných ciest (zahraničných a tuzemských) pre členov Združenia.
Bodies of association
  • Kontrolná a revízna komisia
  • Snem združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |