znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí Beladice, Jelenec, Žirany, Kolíňany, Ladice, Neverice, Kostoľany pod Tríbečom a Nová Ves nad Žitavou"
Seat
Obecný úrad , 95173 Jelenec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36105686
Date of registration
29.11.1999
Date of cancellation
20.12.2004

Founders (Municipalities)
 • Beladice
 • Jelenec
 • Žirany
 • Kostoľany pod Tribečom
 • Ladice
 • Nová Ves nad Žitavou
 • Neverice
 • Kolíňany
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ladislav PúchovskýFrom:29.11.1999To:
Fields of activities
Účelom združenia je obstaranie stavby verejnej kanalizácie obcí a spoločne využívanej čistiarne odpadových vôd (ďalej ČOV) v obci Beladice (ďalej vodohospodárskeho diela)
Vytvorenie vodohospodárskeho diela je v spoločnom záujme všetkých členov s cieľom čo najhospodárnejšie vynaložiť obecné prostriedky alebo prostriedky zo štátnych a iných fondov v súlade s § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Združenie nevyvíja podnikateľské aktivity.
Bodies of association
 • Členská schôdza
 • Osoby oprávnené konať v mene združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |