znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí"
Seat
1.mája 142/142, 95622 Prašice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
35628294
Date of registration
25.09.1996
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Topoľčany
 • Jacovce
 • Nemečky
 • Závada
 • Prašice
 • Tesáre
 • Velušovce
 • Podhradie
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Erika NemešováFrom:23.04.2019To:
Fields of activities
- koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
- cieľavedomá spoločná ochrana zákonných práv a záujmov obcí
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky
- vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou
- zviditeľňovanie mikroregiónu jeho vhodnou propagáciou
- dosiahnutie vyššej ekonomickej prosperity obcí a ich obyvateľov
Bodies of association
 • Kontrolná komisia
 • Výkonný výbor
 • Snem
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |