znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Seat
ul.1.mája 2, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
31875173
Date of registration
31.05.1993
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Zlaté Moravce
 • Vráble
 • Čaradice
 • Beladice
 • Žitavce
 • Obyce
 • Nová Ves nad Žitavou
 • Lovce
 • Velčice
 • Malé Vozokany
 • Veľké Chyndice
 • Ladice
 • Mankovce
 • Machulince
 • Topoľčianky
 • Jedľové Kostoľany
 • Veľké Vozokany
 • Vieska nad Žitavou
 • Tajná
 • Nevidzany
 • Paňa
 • Zlatno
 • Melek
 • Lúčnica nad Žitavou
 • Choča
 • Slepčany
 • Hosťovce
 • Malé Chyndice
 • Hostie
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Peter HlavačkaFrom:31.05.1993To:19.07.2002
 • Ing. Milan SkyvaFrom:19.07.2002To:
Fields of activities
- ochrana historických tradícií, spoločnej kultúry
- spoločené riešenie využitia regiónu pre cestovný ruch ako zdroj náhradných pracovných príležitostí
- riešenie ochrany životného prostredia
- využitie bohatstva lesov, ktorého vlastníkmi sú obce regiónu
- zabezpečenie výroby a spracovania potravinárskych produktov pre zásobovanie občanov regiónu
- ochrana zákonných práv a záujmov obcí, ich výkonných orgánov
- jednotný postup pri vykonávaní zverených úloh vo vzťahu k orgánom štátnej správy najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky územného plánovania a rozvoja životného prostredia, vo vzťahu k daňovým a pracovným úradom a ostatným orgánom a organizáciám miestnej správy
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Snem združenia
 • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |